Privacy verklaring

Inleiding.

Bureau Rijbewijskeuringen verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden zoals het verrichten van de medische keuring in opdracht van het CBR in het kader van de Gezondheidsverklaring en in het kader van de Mededelingenprocedure.

Indien u gekeurd moet worden in het kader van het onderzoek naar de medische geschiktheid om een motorvoertuig te besturen, verwerken wij de gegevens die u heeft verstrekt naar aanleiding van uw aanvraag gezondheidsverklaring bij het CBR of de gegevens die het CBR ons verstrekt naar aanleiding van de gemaakte keurings-afspraak in het kader van de Mededelingenprocedure of de gegevens welke u heeft verstrekt aan ons afspraken bureau.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:

Bureau Rijbewijskeuringen B.V. Postbus 2761, 3800 GJ Amersfoort te Amersfoort, telefoonnummer 088- 2550600 email: info@bureaurijbewijskeuringen.nl Ingeschreven Kamer van Koophandel met Nummer 60281146

Bureau Rijbewijskeuringen is een ervaren expertise bureau gespecialiseerd in psychiatrische rijbewijskeuringen.

Het gebruik van persoonsgegevens door Bureau Rijbewijskeuringen

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers • Geboortedatum en –plaats • Geslacht • Medische informatie verstrekt op de gezondheidsverklaring of verstrekt naar aanleiding van de Mededelingenprocedure. • gespreksverslagen • Conclusies • medische informatie • eerdere verslagen (indien het een herkeuring betreft) • aanhoudingsgegevens (in het kader van de Mededelingenprocedure) • Dossiernummer CBR • type keuring.

Doel gegevens.

Bureau Rijbewijskeuringen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden zoals •het verrichten van de medische keuring in het kader van de Gezondheidsverklaring en of in het kader van de Mededelingenprocedure • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers • het onderhouden van contacten • verwerken van de afspraak • beheer van het cliënten bestand • het verrichten van verschillende administratieve handelingen zoals de afronding van het verslag; planning; Facturering; Innen van gelden • nakomen van wettelijke verplichtingen • het voeren van geschillen.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Bureau Rijbewijskeuringen hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: • het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; • de bescherming van haar financiële belangen; • de verbetering van haar diensten; • beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Bureau Rijbewijskeuringen persoonsgegevens uitwisselen. Bureau Rijbewijskeuringen kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, het afspraken bureau, de Accountant, of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Bureau Rijbewijskeuringen aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Bureau Rijbewijskeuringen zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

Bureau Rijbewijskeuringen zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Bureau Rijbewijskeuringen zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale, de medische en juridische bewaarplicht.

Beveiliging

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Bureau Rijbewijskeuringen passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

Uw inzage en blokkeringsrecht van de keuring

Recht op inzage en blokkering van het keuringsrapport; u mag de keurend arts vragen inzage te krijgen in het keuringsrapport om na te gaan of u een beroep wilt doen op het blokkeringsrecht. Dit recht houdt in dat u naast het recht om te vernemen wat de conclusie is van het keuringsonderzoek, kunt aangeven dat u niet wilt dat het rapport aan het CBR wordt gestuurd. Maakt u gebruik van het blokkeringsrecht dan geeft de keurend arts schriftelijk aan het CBR door dat u geen toestemming geeft voor het versturen van het keuringsrapport. Alleen uw persoonsgegevens zoals naam, adres en woonplaats en het ingevulde Blokkeringsformulier worden aan het CBR gestuurd. Tijdens de keuring ontvangt u van Bureau Rijbewijskeuringen een inzage formulier waarop u kunt aangeven of u gebruik wilt maken van het inzage en of blokkeringsrecht.

Een uitgebreide uitleg over uw rechten met betrekking tot de medische keuringen vind u op onze website op pagina http://www.bureaurijbewijskeuringen.nl/medische-keuring/gezondheidsverklaring procedure rechten en plichten en http://www.bureaurijbewijskeuringen.nl/medische-keuring/mededelingenprocedure cbr rechten en plichten

Uw recht op inzage volgens de AVG privacy wet.

Tevens heeft u het recht om Bureau Rijbewijskeuringen een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek reageert Bureau Rijbewijskeuringen binnen 1 maand op uw verzoek. Daarna ontvangt u in de meeste gevallen een kopie van uw persoonsgegevens in een overzicht en informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens. Er kunnen echter ook redenen zijn waarom wij u geen (volledige) kopie mogen verstekken. Indien uit het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Om uw gegevens te verwijderen, dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij Bureau Rijbewijskeuringen dat u gebruik maakt van uw ‘vernietigingsrecht’. In dat geval zullen wij al uw persoonsgegevens verwijderen.

Ook kunt u Bureau Rijbewijskeuringen verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Bureau Rijbewijskeuringen B.V. t.a.v. de directie, Postbus 2761, 3800 GJ Amersfoort Mail: info@Bureaurijbewijskeuringen.nl Tel.: 088-2550600

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens Bureau Rijbewijskeuringen, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018 Bureau Rijbewijskeuringen kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd http://www.bureaurijbewijskeuringen.nl/privacy-policy Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Bureau Rijbewijskeuringen

Bureau Rijbewijskeuringen biedt u een zorgvuldige en onafhankelijke rijbewijskeuring.

Meer over BRK

Heeft u vragen stuur een mail naar info@bureaurijbewijskeuringen.nl