Rijbewijs keuring

Rijbewijs keuring

Gezondheidsverklaring

U moet gekeurd worden in het kader van het onderzoek naar de medische geschiktheid om een motorvoertuig te besturen: de aanvraag Gezondheidsverklaring ( eigen verklaring ) van het CBR. Hieronder vindt u informatie over de keuring, de kosten en uw rechten en plichten.


Waarom moet ik gekeurd worden?
Het CBR wil dat u zich medisch laat onderzoeken naar het bestaan van een psychiatrische aandoening die de rijgeschiktheid beïnvloedt. Dit op basis van de door u in de Gezondheidsverklaring (eigen verklaring) aangegeven informatie.

Hoe werkt het?

Voorbereiding

U maakt een afspraak met Bureau Rijbewijskeuringen voor een onderzoek op één van onze locaties. Dit kan telefonisch via nummer 088 - 2550600.
Vergeet niet uw legitimatie en medicatiepaspoort mee te nemen.

Onderzoek door arts en psychiater

De rijbewijskeuring zal ongeveer 25 minuten duren en bestaat uit een gesprek dat, indien dat bij de keuring hoort, wordt gevolgd door een kort lichamelijk onderzoek.
Indien in de verwijzing van het CBR is aangegeven dat het om een psychiatrische rijbewijskeuring inclusief alcohol en/of drugs gaat, dan moet er een bloed en/of urine onderzoek plaatsvinden. Ook is het mogelijk dat de arts/psychiater in het onderzoek heeft aangegeven dat er een bepaald laboratoriumonderzoek nodig is.

Op de locatie is een laboratorium aanwezig.

Rapportage

Na het onderzoek wordt uw rapport in ongeveer 4 tot 8 weken afgerond. Als u nog niet heeft betaald, dan zal er eerst nog een factuur worden toegezonden. De rapportage wordt verstuurd zodra BRK de betaling heeft ontvangen. U heeft na ontvangst van het rapport 1 week de tijd om van uw correctie & blokkeringsrecht gebruik te maken.

Indien u heeft afgezien van uw inzagerecht, wordt uw rapport direct verzonden naar het CBR.


Doorlooptijd Doorlooptijd

Het gesprek met de psycholoog of arts en psychiater neemt gemiddeld 25 minuten in beslag. Na ongeveer 4 tot 8 weken is het rapport afgerond. Zodra BRK de betaling ontvangen heeft, wordt het rapport naar u verzonden. Tenzij u afziet van uw inzagerecht, dan wordt het direct opgestuurd naar het CBR.


Locaties Locaties

Hoogeveen, Rotterdam, Amsterdam, Breda, Arnhem.

zoek een locatie bij u in de buurt

U kunt nu direct een afspraak maken U kunt nu direct een afspraak maken

U kunt direct een afspraak maken met ons via onderstaande link:
Afspraak maken

Informatie over uw rechten en plichten rond het keuringsonderzoek in het kader van de rijgeschiktheid (de zogenaamde Gezondheidsverklaring procedure van het CBR).

U wordt gekeurd in het kader van het onderzoek naar uw rijgeschiktheid ten behoeve van de Gezondheidsverklaring procedure van het CBR. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een arts en een psychiater verbonden aan Bureau Rijbewijskeuringen. De keuring zal bestaan uit een psychiatrisch onderzoek, een lichamelijk onderzoek.

Op deze pagina vindt u informatie over uw rechten en plichten ten aanzien van het keuringsonderzoek.

Legitimatiebewijs en informatie over het onderzoek
De keurend arts zal u voorafgaand aan het onderzoek vragen naar een legitimatiebewijs, zoals een geldig paspoort of identiteitskaart. Dit is van belang voor het vaststellen van uw identiteit. In het keuringsrapport zal de keurend arts aangeven hoe u zich heeft gelegitimeerd.

Recht op inzage, correctie en blokkering van het keuringsrapport
U mag de keurend arts vragen inzage te krijgen in het keuringsrapport om na te gaan of u een beroep wilt doen op het corectie en blokkeringsrecht. Dit recht houdt in dat u naast het recht om te vernemen wat de conclusie is van het keuringsonderzoek, kunt aangeven dat u niet wilt dat het rapport aan het CBR wordt gestuurd.

Maakt u gebruik van het blokkeringsrecht dan geeft de keurend arts schriftelijk aan het CBR door dat u geen toestemming geeft voor het versturen van het keuringsrapport. Alleen uw persoonsgegevens zoals naam, adres en woonplaats en het ingevulde Blokkeringsformulier worden aan het CBR gestuurd. Het rapport wordt dan dus aan niemand verstuurd. Het CBR kan in dat geval geen besluit nemen over uw rijgeschiktheid. In dat geval wordt ervan uitgegaan dat de inhoud van het keuringsrapport zou hebben geleid tot een ongeschiktheidsverklaring. Dit betekent dat het CBR op grond van het door de Minister aangepaste Reglement rijbewijzen gedurende een jaar na de datum van het keuringsonderzoek geen verklaring van geschiktheid aan u kan afgeven en gedurende dat jaar geen verklaring van geschiktheid in het rijbewijzenregister wordt geregistreerd. U mag pas weer rijden indien u na die periode van een jaar mogelijk opnieuw rijgeschikt wordt bevonden.

Na afloop van het onderzoek zal de keurend arts u vragen of u gebruik wilt maken van het inzage, correctie en of blokkeringsrecht. U heeft van ons een inzageformulier gekregen waarop u dit kunt aangeven. U dient het formulier ingevuld en van een datum en handtekening te voorzien en aan de keurend arts af te geven.

Indien u gebruik wilt maken van inzage, correctie en eventuele blokkering, dan ontvangt u het keuringsrapport op het e-mailadres dat u heeft aangegeven of per post indien u dit wenst. Houdt u uw e-mail en post goed in de gaten omdat u, mocht u willen blokkeren, dan binnen een week moet reageren op het rapport via een bijgevoegd Blokkeringsformulier.

Reageert u niet binnen deze termijn, dan moet de keurend arts ervan uitgaan dat u geen bezwaar heeft tegen toezending van het rapport en de conclusies aan het CBR. Het rapport wordt dan aan het CBR gestuurd.

Eventuele feitelijke onjuistheden in het rapport, bijvoorbeeld een onjuiste (geboorte)datum of naam kunt u op het Blokkeringsformulier aangeven. Deze correcties worden dan met het rapport meegestuurd naar het CBR. Voor de goede orde: dit betekent niet dat u het recht heeft wijzigingen aan te brengen omdat u het niet eens bent met een onderdeel van het rapport of omdat u een passage niet relevant vindt.

Herkeuring
Bent u het niet eens met de uitslag van de keuring, dan hebt u op grond van de Gezondheidsverklaring procedure het recht, binnen 4 weken nadat u het voorlopig besluit van het CBR tot ongeldig verklaring van het rijbewijs heeft ontvangen, om een herkeuring te vragen bij het CBR. Let op: dit geldt niet wanneer u gebruik heeft gemaakt van uw blokkeringsrecht, want in dat geval kan het CBR geen verklaring van geschiktheid aan u afgeven (zie hierboven). Het verzoek om herkeuring moet u indienen bij het CBR, niet bij de keurend arts. Na de herkeuring neemt het CBR een beslissing op basis van beide onderzoeken. De kosten van zowel het eerste onderzoek als de herkeuring komen voor uw rekening.

Ten aanzien van de herkeuring geldt eenzelfde procedure als voor het eerste onderzoek (uitleg onderzoek, rechten etc.). Het CBR informeert u hierover.

Bewaartermijn van keuringsgegevens
De keurend arts bewaart de keuringsgegevens tot de beslissing van het CBR onherroepelijk is geworden, dus tot het moment van de afronding van uw procedure bij het CBR.

Als u gebruik maakt van blokkering en het rapport dus niet aan het CBR wordt gestuurd, dan worden de keuringsgegevens vernietigd door de keurend arts.

Recht om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen het besluit van het CBR
U heeft het recht om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen het officiële besluit van het CBR over al dan niet geldigheid van uw rijbewijs. Alle besluiten die worden genomen en voor bezwaar en beroep vatbaar zijn, worden door het CBR aan betrokkenen bekendgemaakt.

De keurend arts staat daar verder buiten.

Meer informatie over het CBR kunt u vinden op www.cbr.nl.

Vertegenwoordiging
Uw recht op inzage en blokkering kunt u aan een ander overlaten, bijvoorbeeld uw partner. In dat geval vraagt de keurend arts de persoon die u vertegenwoordigt om een schriftelijke machtiging. Daarin moet dan staan dat u hem of haar heeft aangewezen als uw gemachtigde.

Voor de duidelijkheid: u dient wel altijd zélf op de keuring te verschijnen en gekeurd te worden.

Rijbewijs keuring
Al meer dan 20 jaar ervaring en expertise
  • Lab op locatie

  • Locaties door heel Nederland

  • Keuringen iedere zaterdag

  • Keuring volgens vastgestelde richtlijnen

Bureau Rijbewijskeuringen

Bureau Rijbewijskeuringen biedt u een zorgvuldige en onafhankelijke rijbewijskeuring.

Meer over BRK

Heeft u vragen stuur een mail naar info@bureaurijbewijskeuringen.nl