rijbewijskeuring

rijbewijskeuring

Mededelingenprocedure Medisch

U moet gekeurd worden in het kader van het onderzoek naar de medische geschiktheid om een motorvoertuig te besturen: de Mededelingenprocedure (voorheen Vorderingsprocedure) Medisch van het CBR.


Hieronder vindt u informatie over de keuring, uw rechten en plichten.


Waarom moet ik gekeurd worden?
De Mededelingenprocedure is een wettelijke maatregel om het verkeer veiliger te maken en staat los van het strafrecht. Het is daarom mogelijk dat u ook opgeroepen bent door de rechtbank. Het CBR wil dat u zich medisch laat onderzoeken naar het bestaan van een psychiatrische aandoening die de rijgeschiktheid beïnvloedt.

Hoe werkt het?

Voorbereiding

U heeft een verwijzing gekregen via het CBR voor een onderzoek bij Bureau Rijbewijskeuringen op op één van onze locaties. U maakt een afspraak met Bureau Rijbewijskeuringen voor een onderzoek op één van onze locaties. Dit kan per e-mail: info@bureaurijbewijskeuringen.nl
Vergeet niet uw legitimatie en medicatiepaspoort mee te nemen.

Onderzoek door arts en psychiater

De rijbewijskeuring zal ongeveer 35 minuten duren en bestaat uit een gesprek dat, indien dat bij de keuring hoort, wordt gevolgd door een kort lichamelijk onderzoek.

Indien in de verwijzing van het CBR is aangegeven dat het om een psychiatrische rijbewijskeuring inclusief alcohol en/of drugs gaat, dan moet er een bloed en/of urine onderzoek plaatsvinden. Ook is het mogelijk dat de arts/psychiater tijdens het onderzoek aangegeeft dat er een bepaald laboratoriumonderzoek nodig is.

Tijdens de keuring is er een laboratorium aanwezig.

Rapportage

Na het onderzoek wordt uw rapport in ongeveer 4 tot 8 weken afgerond, waarna u het ter inzage toegestuurd krijgt. U heeft na ontvangst van het rapport 1 week de tijd om van uw blokkeringsrecht gebruik te maken.

Indien u heeft afgezien van uw inzagerecht, wordt uw rapport direct verzonden naar het CBR.


Doorlooptijd Doorlooptijd

Keuringstijd inclusief eventueel laboratoriumonderzoek bedraagt 35 – 45 minuten. Na ongeveer 4 tot 8 weken ontvangt u het rapport, tenzij u afziet van uw inzagerecht. Dan wordt het direct opgestuurd naar het CBR.


Locaties Locaties

Hoogeveen, Rotterdam, Amsterdam, Breda, Arnhem.

zoek een locatie bij u in de buurt

Voorbereiding & meeneemlijst Voorbereiding & meeneemlijst

Om uw onderzoek / behandeling ontspannen en soepel te laten verlopen vragen we u de volgende zaken mee te nemen:

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Eventueel (lees)bril
  • Overzicht medicijnen

Informatie over uw rechten en plichten rond het keuringsonderzoek in het kader van de geschiktheid om een motorvoertuig te besturen (de Mededelingenprocedure van het CBR)

U wordt gekeurd in het kader van het onderzoek naar uw rijgeschiktheid ten behoeve van de Mededelingenprocedure van het CBR. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een arts en een psychiater verbonden aan Bureau Rijbewijskeuringen. De keuring zal bestaan uit een psychiatrisch onderzoek, een lichamelijk onderzoek en/of bloed- en/of urineonderzoek.

Op deze pagina vindt u informatie over uw rechten en plichten ten aanzien van het keuringsonderzoek.

Legitimatiebewijs en informatie over het onderzoek
De keurend arts zal u voorafgaand aan het onderzoek vragen naar een legitimatiebewijs, zoals een geldig paspoort of identiteitskaart. Dit is van belang voor het vaststellen van uw identiteit. In het keuringsrapport zal de keurend arts aangeven hoe u zich heeft gelegitimeerd.

Recht op inzage en blokkering van het keuringsrapport
U mag de keurend arts vragen inzage te krijgen in het keuringsrapport om na te gaan of u een beroep wilt doen op het blokkeringsrecht. Dit recht houdt in dat u, naast het recht om de conclusies van het keuringsonderzoek te vernemen, kunt aangeven dat u niet wilt dat het rapport aan het CBR wordt gestuurd.

Maakt u gebruik van het blokkeringsrecht dan geeft de keurend arts schriftelijk aan het CBR door dat u geen toestemming geeft voor het versturen van het keuringsrapport. Alleen uw persoonsgegevens zoals naam, adres en woonplaats en het ingevulde Blokkeringsformulier worden aan het CBR gestuurd. Het rapport wordt dan dus aan niemand verstuurd. Het CBR kan in dat geval geen besluit nemen over uw rijgeschiktheid. In dat geval wordt ervan uitgegaan dat de inhoud van het keuringsrapport zou hebben geleid tot een ongeschiktheidsverklaring. Dit betekent dat het CBR op grond van het aangepaste Reglement rijbewijzen gedurende een jaar na de datum van het keuringsonderzoek uw rijbewijs ongeldig zal verklaren vanwege het niet meewerken aan het onderzoek. Uw rijbewijs is daarmee ongeldig totdat u, na die periode van een jaar mogelijk opnieuw rijgeschikt wordt bevonden.

Na afloop van het onderzoek zal de keurend arts u vragen of u gebruik wilt maken van het inzage en of blokkeringsrecht. U heeft van ons een inzageformulier gekregen waarop u dit kan aangeven. U dient het formulier ingevuld en van een datum en handtekening te voorzien en aan de keurend arts af te geven.

Indien u gebruik wilt maken van inzage en eventuele blokkering, dan ontvangt u het keuringsrapport op het e-mailadres dat u heeft aangegeven of per post indien u dit wenst. Houdt u uw e-mail of post goed in de gaten omdat u dan, mocht u willen blokkeren, binnen een week moet reageren op het rapport via een bijgevoegd Blokkeringsformulier.

Reageert u niet binnen deze termijn, dan moet de keurend arts ervan uitgaan dat u geen bezwaar heeft tegen toezending van het rapport en de conclusies aan het CBR. Het rapport wordt dan aan het CBR gestuurd.

Eventuele feitelijke onjuistheden in het rapport, bijvoorbeeld een onjuiste (geboorte)datum of naam kunt u op het Blokkeringsformulier aangeven. Deze correcties worden dan met het rapport meegestuurd naar het CBR. Voor de goede orde: dit betekent niet dat u het recht heeft wijzigingen aan te brengen omdat u het niet eens bent met een onderdeel van het rapport of omdat u een passage niet relevant vindt.

Herkeuring
Bent u het niet eens met de uitslag van de keuring, dan heeft u op grond van de Mededelingenprocedure het recht binnen 2 weken nadat u het voorlopig besluit van het CBR tot ongeldig verklaring van het rijbewijs heeft ontvangen, om een tweede onderzoek (herkeuring) te vragen bij het CBR. Let op: dit geldt niet wanneer u gebruik heeft gemaakt van uw blokkeringsrecht, want in dat geval zal het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaren (zie hierboven). Een verzoek om een tweede onderzoek moet u indienen bij het CBR, niet bij de keurend arts. Na het tweede onderzoek neemt het CBR een beslissing op basis van beide onderzoeken. Ook de kosten van het tweede onderzoek komen voor uw rekening.

Ten aanzien van de herkeuring geldt eenzelfde procedure als voor het eerste onderzoek (uitleg onderzoek, rechten etc.). Het CBR informeert u hierover.

Bewaartermijn van keuringsgegevens
De keurend arts bewaart de keuringsgegevens tot de beslissing van het CBR onherroepelijk is geworden, dus tot het moment van de afronding van uw procedure bij het CBR.

Als u gebruik maakt van blokkering en het rapport dus niet aan het CBR wordt gestuurd, dan worden de keuringsgegevens vernietigd door de keurend arts.

Recht om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen het besluit van het CBR
U heeft het recht om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen het officiële besluit van het CBR over al dan niet geldigheid van uw rijbewijs. Alle besluiten die worden genomen en voor bezwaar en beroep vatbaar zijn, worden door het CBR aan betrokkenen bekendgemaakt.

De keurend arts staat daar verder buiten.

Meer informatie over het CBR kunt u vinden op www.cbr.nl.

Vertegenwoordiging
Uw recht op inzage en blokkering kunt u aan een ander overlaten, bijvoorbeeld uw partner. In dat geval vraagt de keurend arts de persoon die u vertegenwoordigt om een schriftelijke machtiging. Daarin moet dan staan dat u hem of haar heeft aangewezen als uw gemachtigde.

Voor de duidelijkheid: u dient wel altijd zélf op de keuring te verschijnen en gekeurd te worden.

rijbewijskeuring
Al meer dan 20 jaar ervaring en expertise
  • Lab op locatie

  • Locaties door heel Nederland

  • Keuringen iedere zaterdag

  • Keuring volgens vastgestelde richtlijnen

Bureau Rijbewijskeuringen

Bureau Rijbewijskeuringen biedt u een zorgvuldige en onafhankelijke rijbewijskeuring.

Meer over BRK

Heeft u vragen stuur een mail naar info@bureaurijbewijskeuringen.nl